Jak pochować zmarłe dziecko nienarodzone

W świetle obowiązujących przepisów każdy rodzic ma prawo do dokonania godnego pochówku swojego dziecka – niezależnie od tego, na jakim etapie ciąży zmarło. Poradnik dla osób, chcących pochować dziecko zmarłe przed urodzeniem, pomaga rodzicom w zorganizowaniu takiego pochówku.

Jeśli rodzice nie chcą pochować swojego zmarłego dziecka, może to zrobić każda inna osoba, które dobrowolnie się do tego zobowiąże. Zasiłek pogrzebowy przysługuje niezależnie od tego, kim jest osoba dokonująca pochówku. Jeśli to nie nastąpi, obowiązek pochówku spoczywa na gminie, w której urodziło się dziecko. Najczęściej dokonywany jest przez szpital w zbiorowym, bezimiennym grobie.

Kto ma prawo do zasiłku pogrzebowego?

Do pobrania zasiłku pogrzebowego ma prawo osoba, która pokryła koszty pochowania zmarłego dziecka. Nie muszą być to tylko rodzice.

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w stałej kwocie 4000 zł, jeżeli koszty pogrzebu pokryła osoba będąca rodziną zmarłego dziecka (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie).

Jeżeli koszty pogrzebu pokryła inna osoba, przysługuje jej zasiłek pogrzebowy w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu. Nie wyższy jednak niż 4000 zł.

Do kosztów pogrzebu wlicza się także koszt przeprowadzonego badania genetycznego, które ma ustalić płeć dziecka. Jest on refundowany w ramach zasiłku pogrzebowego.

Formalności

Organizacja pochówku dziecka martwo urodzonego lub poronionego wiąże się z licznymi formalnościami, które nasi eksperci starają się ułatwić w ramach niniejszego poradnika. W publikacji znajdą Państwo kilka wzorów pism potrzebnych do dokonania pochówku dziecka utraconego. Wśród nich są:

-wniosek o sporządzenie i wydanie karty zgonu dziecka martwo urodzonego,
-oświadczenie o rezygnacji z prawa do pochówku dziecka,
-wniosek o wydanie ciała i karty zgonu w celu przeprowadzenia pochówku,
-oświadczenie o zobowiązaniu się do przeprowadzenia pochówku,
-pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia oraz przeprowadzenia pochówku.